Kwaliteitsstatuut

 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 geldt binnen de generalistische basis ggz het kwaliteitsstatuut. Hierbij wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiŽnt† is georganiseerd. Het doel hiervan is om gepaste zorg te leveren, dat het duidelijk is welke keuzes er zijn en dat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is. Het statuut is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Een behandeling in de eerste lijn is in principe een kortdurende behandeling. In dit kwaliteitsstatuut zijn de algemene punten van het behandelproces beschreven.

 

Aanmelding

De huisarts kan er voor kiezen je naar de basis-ggz te verwijzen. Ook kun je zelf de huisarts vragen om een doorverwijzing. Deze verwijzing dient te zijn voorzien van de agb-code van de huisarts en zijn of haar handtekening, je gegevens, de datum van verwijzing en en een DSM-V-diagnose.

Als je verwezen wordt naar de basis-ggz en je wilt dat de kosten vergoed worden vanuit de zorgverzekering, dan kan dat meestal omdat ik als gz-psycholoog geregistreerd ben in het BIG register.

Bij aanmelding krijg je bij Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh binnen twee weken een afspraak, tenzij er een wachtlijst is.† Bij het eerste gesprek wordt gekeken wat de problemen zijn, welke behandelmogelijk-heden er zijn, of de behandeling gestart kan worden of dat er andere hulpverlening nodig is. Telefonisch ben ik bereikbaar tijdens kantooruren en daarnaast via de mail of mijn website.† Je krijgt binnen 24 uur een antwoord.

Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh is een vrijgevestigde praktijk voor generalistische basis ggz zorg. Ik ben opgeleid als eerstelijnspsycholoog en gz-psycholoog. Elke vijf jaar dien ik me te herregistreren, waarbij ik moet voldoen aan eisen voor wat betreft werkervaring, intervisie en bijscholing.† Voor meer informatie over mijn opleiding en werkervaring, verwijs ik naar de website www.psybussum.nl

Als vrijgevestigd psycholoog krijg je zowel bij de intake als bij de behandeling dezelfde psycholoog.

Bij verwijzing of vervanging bij ziekte of vakantie, kan ik een beroep doen op collegaís buiten mijn praktijk. Omdat ik gevestigd ben ik een medisch centrum kan er snel overlegd worden met andere disciplines zoals huisartsen en de psychologen die onder de huisartsen werken (POH-GGZ).

De basis-ggz is voor kortdurende hulp. Op basis van je klachten kun je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur en tarieven, gepubliceerd op mijn website. Hoeveel behandelingen er vergoed zullen worden, hangt af van de ernst van je klachten.

 

Eigen risico†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de basis ggz valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico Ä 385,Ė voor de gehele gezondheidszorg.
†††††††††††††††††††††††

Intake gesprek

In het intakegesprek worden je klachten en problemen geÔnventariseerd.† Alle diagnostische bevindingen vinden plaats door middel van het gesprek en worden met jou als patiŽnt besproken.† Na het intake gesprek (soms zijn er twee gesprekken nodig) wordt er een diagnose gesteld en wordt er een behandelvoorstel gedaan.† Zelf kun je aan het eind van de intake beslissen of het behandelvoorstel voldoende voorziet in een oplossing van je problemen.† Als je om welke reden dan ook liever afziet van verdere gesprekken of verder wilt met een andere psycholoog, is dit het moment om dat in te brengen. Soms blijkt tijdens het eerste gesprek of in de loop van de behandeling dat je† intensievere zorg nodig heeft. Als je psycholoog van mening is dat je in de basis-ggz geen passende zorg geboden kan worden, gezien de ernst of complexiteit van je† problemen, wordt de behandeling stopgezet en word je met een gericht behandeladvies terugverwezen naar de huisarts.

 

De behandeling

In het behandelvoorstel wordt het doel van de behandeling aangegeven en hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. In de basis ggz zijn drie behandelingsmodules beschikbaar (kort, middel en intensief).† Afhankelijk van de diagnose en de ernst van de problemen wordt† een passende behandelingsmodule vastgesteld. Als besloten wordt om de behandeling na het intakegesprek elders voort te zetten, wordt de intake als transitiebehandeling of onvolledige behandeling bij de verzekeraar gedeclareerd.

Een behandeling wordt uitgevoerd met wetenschappelijk onderbouwde methoden. Deze zijn o.a. cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Tenzij een patiŽnt hiertegen bezwaar heeft (privacyverklaring), wordt aan het begin en einde van de behandeling een korte meting uitgevoerd om het behandelresultaat† te meten. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd voor benchmarkdoeleinden.† De psycholoog verplicht zich de privacy en geheimhouding van de cliŽnt na te leven.

 

Afronding en nazorg

Als de behandeldoelen behaald zijn wordt de afronding van de behandeling besproken.

Soms is een doorverwijzing of terugverwijzing naar de huisarts gewenst. Aan het eind van de behandeling vindt, tenzij de cliŽnt daar geen toestemming voor geeft, een korte terugrapportage naar de huisarts plaats.

 

Privacy

In de behandeling werk ik met mondelinge communicatie en afspraken en er wordt† weinig tijd besteed aan een schriftelijk behandelplan en het vastleggen van eventuele bijstellingen. Dat is vanwege de beperkte tijd. Als je er wel prijs op stelt dat het behandelplan wordt vastgelegd, wordt ondertekend en wordt bijgesteld dan kun je dat tijdens het intakegesprek aangeven en dan zal daarvoor tijdens de behandeling ruimte worden ingeruimd.

Tijdens de gesprekken worden aantekeningen gemaakt voor eigen gebruik. Het dossier wordt 15 jaar bewaard. Wat tijdens de gesprekken besproken wordt, behandel ik als vertrouwelijke informatie.

Alleen met je toestemming kan deze informatie met uw huisarts of andere behandelaars gedeeld worden.† In geval je behandelaar het oordeel heeft dat er een onmiddellijk risico is op zelfdoding of gevaar voor anderen, dan kan, in het belang van de patiŽnt, de geheimhoudingsplicht worden doorbroken.†

 

Kosten

De kosten van een behandeling in de basis ggz worden vergoed door† je ziektekostenverzekeraar als er een geldige DSM diagnose is. Relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en arbeidsconflicten worden helaas niet vergoed. Met de meeste verzekeraars heb ik een contract. Dat betekent dat ik de kosten na afloop van de behandeling declareer bij je ziektekostenverzekeraar. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om je recht op verzekering te controleren. Afspraken die niet worden nagekomen en/of niet tijdig (24 uur van tevoren) worden afgezegd, worden niet door de verzekering vergoed en worden bij jou† in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Als je† vragen of klachten heeft over de behandeling laat het mij dan weten. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem op te lossen.† Mochten we er niet uitkomen dan bestaat er ook de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Je kunt dan terecht bij een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur stuur je het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

 

 

 

Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh

Medisch Centrum Bussum Zuid

Piet Heinlaan 50B

1403 TZ† Bussum

Telefoon: (035) 5319733

E-mail: Corinne@psybussum.nl