Praktijkregels

Beroepsgeheim

Je privacy wordt altijd gewaarborgd en ik heb een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Over je bezoek aan mijn praktijk wordt zonder je (schriftelijke) toestemming geen informatie aan derden verstrekt. Je hebt daarbij altijd het recht op inzage in de correspondentie.

Afspraken afzeggen

Mocht je een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, dan dien je minimaal 24 uur van tevoren af te bellen. De verzekering vergoedt geen niet nagekomen afspraken Voor de gemiste sessie betaal je € 95--, ongeacht de reden van de afzegging. Je ontvangt hiervoor een factuur.

Duur sessie

Een sessie bestaat uit 60 minuten, wat is onderverdeeld in 45 minuten behandeling en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging

Klachtregeling

Als je klachten hebt over je behandelaar of je behandeling, dan kun je die in eerste instantie het beste met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. 
Ik werk in mijn praktijk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Als we er samen niet uit komen dan heeft het NIP een klachtenprocedure.

Afsluiting

Het is van belang dat de afronding van de behandeling in goed overleg verloopt en een overwogen beslissing is. Het is dan ook wenselijk dat, wanneer je aangeeft te willen stoppen, je minstens nog één afspraak maakt voor evaluatie en afronding.

Dossier

Je gegevens worden bewaard in een dossier. Je mag dit inzien of verzoeken om een kopie. Je hebt het recht je dossier te laten vernietigen. Je dient daar schriftelijk om verzoeken.

Kwaliteitsstatuut

Ik hou me aan het kwaliteitsstatut binnen de generalistische basis GGZ (zie link).

Vragenlijsten

Een onderdeel van de behandeling is het invullen van vragenlijsten, omdat psychologen willen meten hoe effectief je behandeling is, hoe de therapie verloopt en of de klachten daadwerkelijk verminderen. Dit heet ROM (Routine Outcome Monitoring). Deze vul je in aan het begin en aan het einde van de behandeling en het resultaat wordt met je besproken. De antwoorden worden gebruikt voor de behandeling en voor wetenschappelijk onderzoek en voor de stichting Benchmark GGZ. Daartoe worden de gegevens geanonimiseerd. Het programma waarin de vragenlijsten zijn opgenomen is beveiligd en alleen toegankelijk voor je behandelaar. Je behandelaar vraagt vooraf je medewerking en of je gegevens gebruikt mogen worden.

 

Psychologenpraktijk Corinne Wesselingh

Medisch Centrum Bussum Zuid

Piet Heinlaan 50B

1403 TZ  Bussum

Telefoon: (035) 5319733

E-mail: Corinne@psybussum.nl